ALGEMENE VOORWAARDEN Coco's Buitenhuisje 

 

Artikel 1.     Definities

-  Coco's Buitenhuisje: gevestigd te (2801 AB) Gouda aan Van Bergen Ijzendoornpark 21, bekend bij de Kamer van Koophandel onder    nummer 85293814, stelt een vakantieverblijf in Nunspeet aan de recreant ter beschikking;
-  Recreant: degene die met Coco's Buitenhuisje de overeenkomst inzake het vakantieverblijf aangaat;
-  Mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven perso(o)n(en);
-  Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van het vakantieverblijf;
-  Annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het verblijf.

 

Artikel 2.     Inhoud overeenkomst

1. Coco's Buitenhuisje stelt voor recreatieve doeleinden -dus niet voor permanente bewoning- aan de recreant ter beschikking, een vakantieverblijf in Nunspeet voor de overeengekomen  periode en de overeengekomen prijs.

 

Artikel 3.     Duur en afloop van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Coco's Buitenhuisje en recreant komt tot stand op het moment dat Coco's Buitenhuisje een reserverings- of bestelbevestiging heeft verzonden.
2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.

Artikel 4.     Prijs en prijswijziging

1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door Coco's Buitenhuisje zijn vastgesteld.
2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van Coco's Buitenhuisje, extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst. 

 

Artikel 5.    Betaling
1. De recreant dient de betaling in euro's te verrichten, tenzij anders is overeengekomen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft Coco's Buitenhuisje het recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang op te zeggen, onverminderd het recht van Coco's Buitenhuisje op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien Coco's Buitenhuisje op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf te ontzeggen, onverminderd het recht van Coco's Buitenhuisje op volledige betaling van de overeengekomen prijs. 
4. De door Coco's Buitenhuisje in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog openstaande bedrag in rekening worden gebracht.


Artikel 6.      Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan Coco's Buitenhuisje. 
      - Bij annulering meer dan twee maanden voor de ingangsdatum geen annuleringskosten. 
      - Bij annulering binnen twee tot één maand voor de ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs.
      - Bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs.
      - Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor de ingangsdatum, 100% van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor dezelfde periode.

 

Artikel 7.       Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts toegestaan, indien Coco's Buitenhuisje daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven,
2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn vastgelegd.

 

Artikel 8.      Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.


Artikel 9.      Tussentijdse beëindiging door Coco's Buitenhuisje en ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. Coco's Buitenhuisje behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder opgaaf van reden afwijkende reserveringen te weigeren, annuleren of aanvullende voorwaarden te stellen.
2. Coco's Buitenhuisje kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
     a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie en/of de         overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van Coco's Buitenhuisje niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voorgezet;
     b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan Coco's Buitenhuisje en/of mederecreanten van Bospark De Vossenberg bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het terrein van Bospark De Vossenberg bederft;
     c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de bestemming van het terrein handelt. 
2. Indien Coco's Buitenhuisje tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste te verlaten, doch uiterlijk binnen 2 uur.
4. Coco's Buitenhuisje of een door Coco's Buitenhuisje aangewezen partij heeft te allen tijde toegang tot het vakantieverblijf bij overlast of noodgevallen. 
5. De recreant blijft in beginsel gehouden tot overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 10.     Wet- en regelgeving
1. Coco's Buitenhuisje zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, zowel in- als extern aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld.
2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt naleven.

Artikel 11.      Onderhoud en aanleg
1. Coco's Buitenhuisje is verplicht het recreatieterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te houden als waarin de recreant het heeft ontvangen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren.

Artikel 12.      Aansprakelijkheid
1. Coco's Buitenhuisje is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. Coco's Buitenhuisje is niet aansprakelijk voor een ongeval, het verlies van persoonlijke eigendommen, diefstal of schade op zijn terrein.
3. Coco's Buitenhuisje is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. Coco's Buitenhuisje is niet aansprakelijk voor storingen in de nutsvoorzieningen.
5. De recreant en/of mederecreant(en) zijn jegens Coco's Buitenhuisje hoofdelijk aansprakelijk voor schade, die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derde(n). Eventuele schade dient per direct te worden vergoed, tenzij de recreant en/of mederecreant(en) kunnen aantonen dat de schade niet ontstaan is door schuld van de recreant en/of mederecreant(en).

Artikel 13.     Toepasselijk recht, klachten en geschillen
1. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
2. Recreant is verplicht om klachten per ommegaande na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Coco's Buitenhuisje streeft ernaar binnen 14 kalenderdagen inhoudelijk op klachten te reageren. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

3. Partijen zullen enkel een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Coco's Buitenhuisje en betrokken derden 6 maanden.


Artikel 14.      Huisregels

1. Uit respect voor de natuur moet het tussen 23:00 uur en 07:00 uur rustig zijn.
2. De minimum leeftijd van de hoofdboeker is 18 jaar.
3. Roken is niet toegestaan.
4. Huisdieren zijn niet toegestaan bij Coco's Buitenhuisje en ook niet op het park waar Coco's Buitenhuisje zich op bevindt. 
5. 
Feesten, evenementen of verjaardagen zijn niet toegestaan.
6. Coco's Buitenhuisje is niet geschikt voor groepen jongeren, studenten en sportteams.  
7. Afval scheiden is verplicht.
8. Coco's Buitenhuisje is in overleg te boeken als shootlocatie. Zonder toestemming is het maken van video- en/of beeldmateriaal voor commerciële doeleinden in en rondom Coco's Buitenhuisje niet toegestaan.  


Artikel 15. Wijzigingen

Coco's Buitenhuisje behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.